Výrobci
eshop TAVLiSa aktuálně

TOPlist


Provozovatel eshopu TAVLiSa je členem Hospodářské komory České republiky.

Obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.tavlisa.cz, který provozuje Karel Míka eshop TAVLiSa, IČ:70662738, se sídlem Bílá Třemešná 328, Bílá Třemešná, 54472.
Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Karel Míka eshop TAVLiSa, IČ:70662738, se sídlem Bílá Třemešná 328, Bílá Třemešná, 54472 (dále jen "Prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "Kupující").
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a seznámil se i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Pokud jde o alkohol či víno, tak Objednáním alkoholu a vína přes tento eshop TAVLiSa kupující automaticky stvrzuje, že je osoba starší 18-ti let.

2. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


3. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.
Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu.
Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů.
V běžných případech zboží expedujeme do 10 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny.
Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.
Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad / fakturu.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy - vytvoření objednávky na tomto eshopu.
V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4. Výměna zboží.
V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.
V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

5. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží z důvodů:
- nedodáním od dodavatele
- změnou sortimentu výrobce
- výrobek již není na trhu
- zánik dodavatele
- podstatné zvýšení nákupní ceny (zákazníkovi bude nabídnuta nižší cena než nová prodejní, zákazník se pak rozhodne)
- chybná cena v systému


Ve všech těchto případech nemožnosti dodání objednaného, bude objednávající neprodleně informován a případná složená peněžní částka za objednané zboží bude vrácena zpět na číslo účtu, ze kterého byla částka za objednané zboží zaslána.
Prodávající si vyhrazuje právo žádat od kupujícího dodatečnou autorizaci objednávky v závislosti na charakteru objednávky.
Pokud kupující opakovaně nepřevzal zboží od přepravce, prodávající má právo další objednávky kupujícího pozastavit či odmítnout a požadovat zaplacení poštovného a dobírečného dle tarifů na neúspěšné zaslání a vrácení zásilky.

6. Ukončení Smlouvy:
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, Spotřebitel musí vrátit zboží do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a prodávající musí vrátit finanční prostředky do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení:
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou / Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost okresního soudu v Hradci Králové pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Hradci Králové. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi eshop TAVLiSa a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak eshop Tavlisa doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na eshop Tavlisa pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Souhlasím